Bell Schedules

Advisory Schedule  (Tuesday, Wednesday, Thursday)

 7:25am – 8:15am Period 1 

 8:19am – 9:04am Period 2 

 9:08am – 9:28am Advisory 

 9:32am – 10:17am Period 3 

 10:21am – 12:21pm Period 4 

 •  10:21 – 10:51 A lunch 
 •  10:51 – 11:21 B lunch 
 •  11:21 – 11:51 C lunch 
 •  11:51 – 12:21 D lunch 

 12:25pm – 1:15pm Period 5 

 1:20pm – 2:10pm Period 6 

 

Non- Advisory Schedule  (Monday, Friday)

 7:25am – 8:15am Period 1 

 8:20am – 9:10am Period 2 

 9:15am – 10:10am Period 3 

 10:15am – 12:15pm Period 4 

 10:15 – 10:45 A lunch 
 10:45 – 11:15 B lunch 
 11:15 – 11:45 C lunch 
 11:45 – 12:15 D lunch 

 12:20pm – 1:10pm Period 5 

 1:15pm – 2:10pm Period 6 

  

Extended Advisory  

7:25am – 8:10am Period 1

8:14am – 8:59am Period 2

9:03am – 9:43am Advisory

9:47am – 10:32am Period 3

10:36am – 12:36pm Period 4

 • 10:36 – 11:06 A lunch 
 • 11:06 – 11:36 B lunch 
 • 11:36 – 12:06 C lunch 
 • 12:06 – 12:36 D lunch 

12:40pm – 1:23pm Period 5

1:27pm – 2:10pm Period 6 

 

Midterm & Final Exams 

7:25am – 9:05am Exam 1

9:05am – 9:25am Brunch

9:30am – 11:10am Exam 2 

 

3 Hour Early Dismissal 

7:25am – 8:00am Period 1

8:05am – 8:35am Period 2

8:40am – 9:10am Period 3

9:15am – 9:45am Period 4

9:50am – 10:20am Period 5

10:25am – 10:55am Period 6

10:55am – 11:10am Brunch &  Dismissal 

  

2 Hour Delayed Opening 

9:25am – 9:55am Period 1

10:00am – 10:30am Period 2

10:35am – 11:05am Period 3

11:10am – 1:10pm Period 4

 • 11:10 – 11:40 A lunch 
 • 11:40 – 12:10 B lunch 
 • 12:10 – 12:40 C lunch 
 • 12:40 – 1:10 D lunch 

1:15pm – 1:40pm Period 5

1:45pm – 2:10pm Period 6